Regulamin

Informacje ogólne

Za pośrednictwem strony internetowej tus.edu.pl możliwy jest zakup różnego rodzaju produktów – m. in. pomocy terapeutycznych takich jak: „Teczki” i “Filmy Modelowe TUS“.

Właścicielem strony internetowej i podmiotem odpowiedzialnym za realizację procesu zakupowego jest: Katarzyna Mierzejewska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „TUS Szkolenia Katarzyna Mierzejewska”, ul. Zawiślańska 35B, 03-068 Warszawa, NIP: 5222378865, REGON: 364219802, z którą kontakt możliwy jest pod adresem e-mail [email protected] oraz Magdalena Godlewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Pracownia TUS Magdalena Godlewska”, ul. Marsylska 3 m 57, 02-763 Warszawa, z którą kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: [email protected].

Definicje

Na potrzeby regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Strona internetowa – strona internetowa funkcjonująca pod adresem: https://tus.edu.pl,

2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu Produktu,

3. Produkt – rzecz ruchoma lub treść cyfrowa, którą Użytkownik może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem Strony internetowej,

4. Sprzedawca – Katarzyna Mierzejewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą TUS Szkolenia Katarzyna Mierzejewska, ul. Zawiślańska 35B, 03-068 Warszawa,

5. Użytkownik – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu Produktu,

6. Regulamin – niniejszy regulamin.

Zakup produktów

1. Użytkownik może dokonać zakupu Produktu poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Strony internetowej. Użytkownik może mieć do wyboru kilka wariantów Produktu w różnych cenach. Podane ceny są cenami brutto.

2. Po dokonaniu wyboru Produktu, Użytkownik powinien kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka”, a następnie po weryfikacji ilości i rodzaju Produktu kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”.

3. Następnie Użytkownik powinien wypełnić formularz zamówienia podając dane niezbędne do realizacji zamówienia oraz przejść do procedury płatności poprzez kliknięcie w przycisk „Kupuję i płacę”.

4. Płatność realizowana jest poprzez wykonanie bezpośredniego przelewu bankowego na konto Sprzedawcy lub za pośrednictwem serwisu payu.pl, którego właścicielem i operatorem jest PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

5. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Użytkownikiem a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa o dostarczenie wybranego przez Użytkownika Produktu, a Użytkownikowi wyświetlona zostaje strona z tekstem potwierdzającym zakup.

6. W przypadku zakupu Produktu będącego rzeczą ruchomą, Sprzedawca dostarczy zakupiony Produkt na adres podany przez Użytkownika podczas składania zamówienia. Termin dostarczenia produktu to suma czasu potrzebnego na wysłanie przesyłki przez Sprzedawcę oraz czasu dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską. Sprzedawca zobowiązuje się wysłać Produkt nie później niż 7 dni roboczych od daty otrzymania płatności za Produkt.

7. W przypadku wykupienia dostępu do Produktu w wersji cyfrowej, informacje umożliwiające dostęp do Produktu zostaną wyświetlone na stronie potwierdzającej zakup oraz przekazane w formie wiadomości e-mail na adres podany podczas dokonywania zakupu.

Filmy Modelowe TUS na USB

1. Do korzystania z Produktu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika komputera posiadającego gniazdo na wtyczkę USB, oraz zainstalowaną dowolną przeglądarkę internetową. W celu zapewnienia pełni funkcjonalności zalecane jest korzystanie z jednej z następujących przeglądarek: Google Chrome, Firefox, Vivaldi, Opera, Safari w najnowszej dostępnej wersji.

2. W przypadku gdy Użytkownik napotka na trudności przy pierwszym użyciu Produktu, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą wysyłając wiadomość e-mail lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na Stronie internetowej.

3. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia Produktu wynikające z niewłaściwego użytkowania.

Filmy Modelowe TUS w wersji Online

1. Do korzystania z Produktu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika Urządzenia posiadającego dostęp do internetu, oraz zainstalowaną dowolną przeglądarkę internetową. W celu zapewnienia pełni funkcjonalności zalecane jest korzystanie z jednej z następujących przeglądarek: Google Chrome, Firefox, Vivaldi, Opera, Safari w najnowszej dostępnej wersji.

2. W przypadku gdy Użytkownik napotka na trudności przy pierwszym użyciu Produktu, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą wysyłając wiadomość e-mail lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na Stronie internetowej.

3. Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać danych dostępowych ani w żaden inny sposób nie dawać innym osobom fizycznym oraz przedsiębiorstwom dostępu do Produktu.

4. Z chwilą ustalenia przez Sprzedawcę, że Użytkownik, wbrew postanowieniom Regulaminu przekazuje dostęp do zakupionego Produktu innym osobom fizycznym lub przedsiębiorstwom, zawarta umowa zostanie rozwiązana w trybie natychmiastowym, a dostęp do Produktu cofnięty.

Odstąpienie od umowy

1. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2.  Jeśli w toku zakupu Produktu Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci wybranego Produktu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.

Reklamacje

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Użytkownikowi Produkt wolny od wad.

2.  Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionego Produktu lub samego procesu zakupowego opisanego w Regulaminie.

3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres e-mail Sprzedawcy lub poprzez formularz kontaktowy na Stronie internetowej.

4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z umową o dostarczenie Produktu na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2.  Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich.

3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

4. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo: Porady dla Konsumentów oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://tus.edu.pl/polityka-prywatnosci.

Zmiany Regulaminu

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Stronie internetowej. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy ze Sprzedawcą.

Moje konto
Koszyk